FİLM EKİPMANLARI ve KAMERA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  İş bu kamera veya film ekipmanları kiralama sözleşmesi “sözleşme” Gayrettepe, Esentepe Mahalle, Tevfik Erdönmez Paşa Sokak, Yayla Palas Apartman, No:22, Daire:1 Şişli- İstanbul adresinde mukim 7591129057 vergi kimlik no'lu Sekiz Film Prodüksiyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi  “kiralayan” ile [ADRES]adresinde mukim [MUSTERI_TC_NO] T.C. kimlik no'lu [MUSTERI_ADI_SOYADI] “Kiracı” arasında, sözleşme de düzenlenen hüküm ve şartlar dahilinde imza edilmiştir. Kiralayan, kiracı ve varsa Kefil ile “taraflar” olarak ve diğer tüm video, fotoğraf ve film ekipmanları “kamera” olarak anılacaktır.
   
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  İş bu sözleşmenin konusu, kiralayanın sahip olduğu, özellikleri aşağıda belirtilen kameranın “kamera”, Kiracı tarafından sözleşmedeki şartlar dahilinde ve belirlenen lokasyonda kullanılmak üzere kiralanması ve tarafların bu ilişki nedeni ile doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  EKİPMAN                              CİNSİ                             ADET                              SERİ NO


   
 3. KULLANIM SÜRESİ VE YERİ
  İş bu sözleşme ile “kamera”, Kiracı tarafından; Video Çekiminde ve saat [KIRALAMA_SAAT]’den itibaren, [KIRALAMA_TARIH_BASLANGIC] tarihi ile [KIRALAMA_TARIH_BITIS] Tarihleri aralığın da olmak üzere [KIRA_GUN_SURESI] Gün Süre ile kullanılacaktır.
   
 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  Sözleşme konusu “kamera”, kiracı tarafından kiralayanın sözleşme de belirtilen adresinden veya kiralayanın uygun göreceği başkaca bir adresten kiracı tarafından teslim alınacak ve sürenin sonunda aynı yerde veya kiralayanın belirleyeceği başkaca bir adreste yine kiracı tarafından, kiralayana teslim edilecektir. Kiralayan, “kamera” nın teslim edildiği mahalde kameranın nasıl kurulacağı ve kullanılacağı hususunda kiracıya gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Kiracı kameraları Asistan ile teslim alırsa, Asistana Günlük [ASISTAN_UCRETI] ödemekle yükümlüdür. Kiracı, iş bu sözleşme ’nin konusunu oluşturan kamerayı ve asistanı teslim aldığı gibi, her türlü ayıptan ari şekilde teslim edecektir. Kameranın kiracı yedinde bulunduğu dönemde kamerada, her ne sebeple olursa olsun, Herhangi bir hasar, eksilme veya Arızanın vukuu halinde ekipman ürünü başına “Kiracı”, 100.000 TL tutarında cezai şartı derhal ve defaten kiralayana ödemeyi Kabul ve taahhüt etmektedir. Kiralayanın, Cezai şartın karşılamadığı zararlarının tazminini ayrıca talep etme hakkı saklıdır. Kiracı kamerayı 3.şahıslara kullandıramaz. Kiracı’nın veya “kamera” kullandıracağı 3.şahısların ihmal veya kast veya kullanım hatası nedeniyle “kamera” da meydana gelebilecek her türlü, Hasar, Eksilme ve Arıza nedeniyle uğrayacağı ve cezai şart ile karşılanmayan doğrudan veya dolaylı her türlü zararı, “Kiracı” tarafından, Kiralayanın yazılı talebini takiben derhal tanzim edilecektir.
   
 5. ÖDEME
  İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan kameranın, Sözleşme de belirtilen şartlar dahilinde kiralanması karşılığında kiracı, kiralayana toplam [TOPLAM_KIRA_BEDELI] kira bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kiracı, kira bedelini sözleşmenin imzasını takiben ve herhalde kameranın tesliminden önce, peşin olarak ödemeyi Kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
   
 6. TEBLİGAT ADRESLERİ
  Taraflar, sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu adreste yapılacak tebligatların, bu adreslerdeki herhangi bir değişiklik, değişikliği takip eden 5 iş günü içinde yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe, geçerli olacağını Kabul, beyan ve taahhüt ederler.
   
 7. GİZLİLİK
  Taraflar, sözleşme nedeniyle birbirleri hakkında edinmiş oldukları her türlü bilginin gizli bilgi olarak Kabul edeceğini ve bu gizli bilgileri yasal zorunlulukların gerektirdiği resmi makamlar haricinde hiçbir 3.kişiye açıklamayacaklarını Kabul, beyan ve taahhüt ederler.
   
 8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME
  Taraflar, sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul (merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını ve her türlü ihtilafta tarafların defter ve kayıtlarının kesin delil olarak Kabul edileceğini Kabul, beyan ve taahhüt ederler.
   
 9. CEZAİ ŞART VE YAPTIRIMLAR
  Sözleşme de belirtilen tarihten sonra, önceden ödemesi yapılmadan uzatılan her gün için “Kiracı” kiralanan ürünün bedeli kadarını ödeyecektir. Kameranın teslim alınmasında görevli personelin tüm yol, konaklama, harcırah giderlerinden “kiracı” sorumludur ve ödemeyi Kabul, beyan ve taahhüt eder. İmza atan kefil ve kiracı bu durumu Kabul, beyan ve taahhüt ederler.
   
 10. İMZA
  10 (on) maddeden oluşan sözleşme [SOZLESME_TARIHI] tarihinde 2 (iki) asıl nüsha ve 2 kopya olarak tanzim ve imza edilmiştir.